Учебни заведения

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

  • обл. София - град, гр. София
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография
За дневна форма на обучение се приемат ученици по специалностите:
Специалност „Фотография”, професия „Фотограф”
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”
Специалност „Компютърна графика”, професия „Компютърен график”
Специалност „Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор”
Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист”
Специалност „Библиотекознание”, професия „Библиотекар”

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по специалностите:
Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист”
Специалност „Фотография”, професия „Фотограф”
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”
Приемът в задочна форма на обучение е по документи.
Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.
В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - трета степен.